คณะผู้บริหาร

นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 075-450508 ต่อ 100

นางสาวนภาพร หนูสม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (หั
เบอร์โทร : 0986715727
อีเมล์ : Napaporn80230@gmail.com

นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางนภวรรณ คงอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวงศกร พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ